Kliininen fysiologia ja isotooppi

Kliininen fysiologia ja isotooppi tuottavat radioisotoopeilla toiminnallisia gammakamerakuvauksia ja radioisotooppihoitoja. Isotooppitutkimuksessa annetaan verenkiertoon säteilevää radiolääkettä. Kuvauslaite ei tuota säteilyä. Lisäksi tehdään verenpaineen vuorokausirekisteröintejä.

isotooppi
Isotooppi

Kliininen fysiologia ja isotooppi sijaitsevat Kainuun keskussairaalassa uudessa sairaalassa 2. kerroksessa. Ilmoittaudu kuvantamisen tiloissa olevalla ilmoittautumisautomaatilla. Siirry odottamaan odotusaulaan 8.

Säteilymittaus
Säteilymittaus

Yhteystiedot:
Kainuun keskussairaala
Sotkamontie 13
87300 Kajaani

Yh­teys­tie­dot:

Käy­tös­säm­me on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa teh­tä­viin tut­ki­muk­siin liit­tyen. Ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­män soit­toai­ka on maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 7.30-16 ja per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­to­na klo 7.30-15.

Ta­kai­sin­soit­to­nu­me­ro: 040 153 3240

"Soi­tit Kai­nuun so­ten ku­van­ta­mi­sen yk­sik­köön. Meil­lä on käy­tös­sä ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu. Jos asia­si kos­kee ku­van­ta­mi­sen tut­ki­muk­sen ajan­va­raus­ta, si­nun tu­lee ot­taa yh­teyt­tä tut­ki­mus­ta pyy­tä­nee­seen yk­sik­köön. Jos asia­si kos­kee ku­van­ta­mi­sen tut­ki­mus­ta, pai­na nu­me­ro 1. Kii­tos soi­tos­ta­si. Soi­tam­me si­nul­le ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man pian tai vii­meis­tään seu­raa­van työ­päi­vän ai­ka­na."