Kliininen neurofysiologia

Kliininen neurofysiologia (KNF) on lääketieteen erikoisala, jossa tutkitaan keskus- ja ääreishermoston sekä lihaksiston toimintaa ja sen häiriöitä sähköisin mittauksin. Lisäksi tehdään uniapnea-tutkimuksia kotirekisteröintinä (Yöpolygrafia).

KNF sijaitsee Kainuun uudessa keskussairaalassa. Sisäänkäynti on sairaalan pääovesta F1. KNF sijaitsee pääaulasta eteenpäin ja oikealla. Ilmoittaudu pääaulassa olevalla ilmoittautumisautomaatilla Kela-kortilla tai muulla virallisella henkilöllisyystodistuksella. Automaatti ohjaa sinut odottamaan tutkimukseen pääsyä oikeaan odotustilaan ja antaa sinulle vuoronumeron, jolla sinut kutsutaan tutkimushuoneeseen.

Kliininen neurofysiologia potilas tutkimuksessa
Eeg-tutkimus

Yhteystiedot:
Kainuun keskussairaala
Sotkamontie 13

Avoinna
ma–to klo 8–15
pe klo 8–13.30

 

Käy­tös­säm­me on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa teh­tä­viin tut­ki­muk­siin liit­tyen. Ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­män soit­toai­ka on maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 7.30-16 ja per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­to­na klo 7.30-15. Ter­vey­sa­se­mien ajan­va­rauk­set kun­kin kun­nan vas­taa­not­to­nu­me­ros­ta.

Ta­kai­sin­soit­to­nu­me­ro: 040 153 3240

"Soi­tit Kai­nuun so­ten ku­van­ta­mi­sen yk­sik­köön. Meil­lä on käy­tös­sä ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu. Jos asia­si kos­kee ku­van­ta­mi­sen tut­ki­muk­sen ajan­va­raus­ta, si­nun tu­lee ot­taa yh­teyt­tä tut­ki­mus­ta pyy­tä­nee­seen yk­sik­köön. Jos asia­si kos­kee ku­van­ta­mi­sen tut­ki­mus­ta, pai­na nu­me­ro 1. Kii­tos soi­tos­ta­si. Soi­tam­me si­nul­le ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man pian tai vii­meis­tään seu­raa­van työ­päi­vän ai­ka­na."