Fysiatriapalvelut

Fysiatriapalveluissa tutkitaan, arvioidaan, hoidetaan ja kuntoutetaan asiakkaita, joilla on tuki- ja liikuntaelinoireita, -vammoja tai pitkittyneitä kiputiloja. Fysiatria kuuluu erikoissairaanhoitoon.

Po­lik­li­ni­kalla arvioimme tuki-ja liikuntaelinoireista johtuvia toimintakyvyn häiriöitä ja jatkotut­ki­muksen tarvetta sekä suun­ni­ttelemme yh­des­sä kans­sasi jatkohoitoa ja -kuntoutusta.

Fysiatrian poliklinikalla työskentelee fysiatreja ja fysioterapeutteja. 

Fysioterapiapalveluja tuotetaan erikoissairaanhoidossa myös muille erikoisaloille ja Kainuun prikaatin varushenkilöille. 

Päästäksesi Fysiatrian poliklinikalle tarvitset lääkärin lähetteen. Palvelu on maksullista. Fysiatrian poliklinikalla ei hoideta päivystyksellisiä vaivoja.

Yh­teys­tie­dot:

Ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu: ma-to klo 7.30–16.00, pe 7.30–15.00. Olem­me tei­hin yh­tey­des­sä seu­raa­vaan ar­ki­päi­vään klo 16.00 men­nes­sä.

Pu­h. 044 797 4119 
Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la, F-ra­ken­nus 3. krs
Sot­ka­mon­tie 13
87300 Ka­jaa­ni 

fysiatria

Apu­vä­li­ne­pal­ve­lu

Apu­vä­li­nei­tä lai­na­taan yk­si­löl­li­sen ar­vion pe­rus­teel­la. Liik­ku­mis­ta hel­pot­ta­via apu­vä­li­nei­tä ovat esim. kä­ve­ly­kep­pi, kä­ve­ly­te­li­ne ja pyö­rä­tuo­li se­kä päi­vit­täi­sis­sä toi­min­nois­sa tar­vit­ta­vat apu­vä­li­neet, ku­ten wc-is­tui­men ko­ro­tus, nou­su­tu­ki ja su­kan­ve­to­lai­te.

Siirry sivulle

Yh­tey­de­not­to Oma­so­ten kaut­ta

Ota yh­teyt­tä Oma­so­te -pal­ve­lun kaut­ta

Siirry palveluun

Omahoito- ja omakuntoutusohjeet

Ohjeita ylei­sim­pien tu­ki- ja lii­kun­tae­li­mis­tön oi­rei­den oma­hoi­toon

Siirry sivulle

Fysiatrian asiakasmaksut

Tutustu asiakasmaksuihin

Siirry sivuille