Uutinen 09.01.2023

Jär­jes­töa­vus­tus­ten ha­ku 2023

Hy­vin­voin­ti- ja yh­dys­pin­talau­ta­kun­ta ju­lis­taa haet­ta­vak­si jär­jes­töa­vus­tuk­set vuo­del­le 2023.

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lue tu­kee jär­jes­tö­jen toi­min­tae­del­ly­tyk­siä. Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lue tu­kee jär­jes­töa­vus­tuk­sil­la Kai­nuus­sa toi­mi­via so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan se­kä pe­las­tu­sa­lan yh­dis­tyk­siä, joi­den teh­tä­vä­nä on ter­vey­den, so­siaa­li­sen hy­vin­voin­nin ja/tai tur­val­li­suu­den edis­tä­mi­nen. Avus­tet­ta­van toi­min­nan tu­lee edis­tää ja tu­kea kai­nuu­lai­sen väes­tön ter­veyt­tä, hy­vin­voin­tia ja tur­val­li­suut­ta.

Avus­tet­ta­va toi­min­ta tu­kee ja täy­den­tää hy­vin­voin­tia­lueen jär­jes­tä­mis­vas­tuul­la ole­via so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­ja tai pe­las­tus­pal­ve­lu­ja ja toi­mii yh­teis­työs­sä näi­den pal­ve­lu­jen kans­sa. Tu­ke­mi­sel­la ja täy­den­tä­mi­sel­lä tar­koi­te­taan hy­vin­voin­tia­lueen pal­ve­lu­ket­ju­jen ja -ko­ko­nai­suuk­sien vah­vis­ta­mis­ta ja mo­ni­puo­lis­ta­mis­ta jär­jes­tö­jen toi­min­nal­la.

Hakuaika ja hakuohjeet