Tiedote 04.09.2020

Kainuun koronaryppäässä uusia tartuntoja, kahdella Kuhmon kotihoidon työntekijällä koronatartunta

Kuh­mos­sa per­jan­tai­na 28.8. ilmenneestä laa­jas­ta ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­ta on perjantaihin 4.9. men­nes­sä löy­ty­nyt yh­teen­sä 25 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta 23 Kuh­mos­sa, 1 Sot­ka­mos­sa ja 1 Ka­jaa­nis­sa.   Koronatestauksia on viikon aikana Kainuussa tehty ennätyksellisen paljon. Kuhmon osalta testien tulokset on saatu nopeammin, mutta muun Kainuun osalta tulosten viive on kasvanut. Testimäärät Kainuun ja Kuhmon osalta liitteenä.

Esiin tulleen koronaryppään osalta tilanne on osittain helpottanut. Kuhmon Kaupungin rajoitusten ja suositusten jatkamisesta tai purkamisesta tehdään päätökset sunnuntaina aikana. Kainuun sote suosittelee edelleen että ainakin vielä tulevan viikonlopun ajan Kuhmossa pidättäydytään yhteisistä tapaamisista ja hoidetaan vain välttämättömät asioinnit. Tulee myös erityisesti huolehtia turvaväleistä, käsihygieniasta, sekä käyttää lähikontakteissa kasvomaskia.

Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin lukion kuhmolaiset opiskelijat ja henkilöstön jäsenet jatkavat etäopetuksessa ja etätöissä vielä viikon 37.

Kuhmon kotihoidon työntekijöistä kahdella todettu koronatartunta

Tors­tai-il­ta­na on saa­tu po­si­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­tin tu­los Kuh­mon ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jäl­tä. Oi­ree­ton hen­ki­lö on ol­lut työ­teh­tä­vis­sään vie­lä kes­ki­viik­ko­na ja käyt­tä­nyt työ­teh­tä­vis­sään asian­mu­kai­ses­ti suo­jai­mia. Va­ro­toi­me­na kaik­ki mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­neet työn­te­ki­jät ja asiak­kaat on testattu ja altistuneista on löytynyt toinenkin tartunta kotihoidon parissa toimivalta työntekijältä. Kotihoidon tartuntatapaukset ovat yhteydessä aiempaan tartuntaryppääseen. Tartunnanjäljityksen perustella yksittäiset henkilöt ovat voineet altistua koronavirustartunnalle ja heidät on pääosin tavoitettu. Kuhmon kotihoidon asiaa on hoidettu aktiivisesti esimiesten, henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Tarvittaessa omaisiin ollaan yhteydessä.

Lasten ja koululaisten tartuntariski pienempi kuin aikuisilla

Vaikea koronavirustauti on erittäin harvinainen lapsilla, jotka ovat terveitä ja joiden mahdollisesti sairastama perussairaus on hoitotasapainossa. Turhaa altistumista koronavirukselle tulee myös lasten välttää. Mikäli vanhempi on saanut koronavirustartunnan, lapsen tulee myös jäädä kotikaranteeniin.

Nykytiedon mukaan lapset tartuttavat virusta eteenpäin heikommin kuin aikuiset.

Karanteeniin määrätty Kainuussa noin 220 henkilöä

Karanteeniin määrätään, mikäli perheessä on koronatartunta. Koronaryppään vuoksi Kainuussa on karanteenissa noin 220 henkilöä, määrä puolittuu viikon kuluessa, ellei uusia tartuntoja tule.

Karanteenissa on perheen ulkopuoliset kontaktit yksiselitteisesti kielletty.

Koronatestin tulosta odottaville jatkuu Kuhmossa edelleen Kainuun soten aikaisemmin tällä viikolla antama suositus;  Mi­kä­li sa­mas­sa ta­lou­des­sa asuu myös mui­ta, tu­li­si myös hei­dän odot­taa tes­tin tu­los vält­täen ko­din ul­ko­puo­lel­la liik­ku­mis­ta ja so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja.

Mikäli henkilö on määrätty karanteeniin, karanteeniin määrätessä kysytään sairauslomatodistuksen tarve ja todistuksen saa samassa yhteydessä. Koronatestin tuloksen odottaminen ja siitä johtuva työpoissaolo on suositus, josta ei ole mahdollista saada sairauslomatodistusta.

Merkittävä maskilahjoitus Kainuun kunnille

Kai­nuun kun­nat ovat ja­ka­neet hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le kun­ta­lai­sil­leen il­mai­sia suu-ne­nä­suo­jai­mia ku­lu­neen vii­kon ai­ka­na. Mo­nes­sa kun­nas­sa suo­jai­met ovat vä­his­sä tai ko­ko­naan lop­pu­neet.  Elers Me­di­cal Fin­land Oy on lah­joit­ta­nut Kai­nuun kun­nil­le 42 000 ki­rur­gis­ta suu-ne­nä­suo­jain­ta, jot­ka jae­taan Kai­nuun kun­nil­le perjantaina.

Myös mas­kien no­peaan toi­mi­tuk­seen Van­taal­ta Kai­nuu­seen on saa­tu apua. Kai­nuun am­mat­tio­pis­ton lo­gis­tiik­ka-alan opis­ke­li­jat ovat noutaneet mas­kit Van­taal­ta torstaina ja hoitavat perjantaina jakelun Kainuun kuntiin. Rah­ti­toi­mi­tuk­se­na mas­kien mat­ka Ka­jaa­niin oli­si kes­tä­nyt vii­kon.

Kai­nuun so­te kiit­tää mas­kien lah­joit­ta­jaa mer­kit­tä­väs­tä ja erit­täin tar­peel­li­ses­ta lah­joi­tuk­ses­ta se­kä Kai­nuun am­mat­tio­pis­toa ri­peäs­tä toi­min­nas­ta ja yh­teis­työs­tä.

Kunnat tiedottavat maskijakelustaan Kuntien omilla tiedotuskanavilla.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran viikonlopun aikana.