Tiedote 18.06.2024

Ohjeita hyvinvointialueen palveluihin kesäaikana – huomioi poikkeavat palveluajat

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­sa on ke­säai­ka­na voi­mas­sa toi­min­nan ra­jauk­sia ja poik­kea­via pal­ve­luai­ko­ja. 

Loma-aikoina hen­ki­lös­töä on vä­hem­män käy­tet­tä­vis­sä, mut­ta myös ky­syn­tä hil­je­nee, joten etenkin kiireettömiä vastaanottopalveluita supistetaan. Esi­mer­kik­si ter­vey­sa­se­mil­la ja yleislääketieteen poliklinikalla pal­ve­lut ovat su­pis­tet­tu­ja ke­sä­kuun vii­mei­sel­tä vii­kol­ta hei­nä­kuun lop­puun.

Kii­reet­tö­miin pal­ve­lui­hin liit­ty­vis­sä asioin­neis­sa, esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­li­käyn­neis­sä, pyy­de­tään ole­maan yh­tey­des­sä nor­maa­lei­na pal­ve­luai­koi­na. Poikkeavista palveluajoista voi myös aiheutua ajanvarausruuhkaa tai viivettä puheluihin ja viesteihin vastaamisessa. Samaa asiaa koskevia useita yhteydenottoja pyydetään välttämään lisäkuormituksen vähentämiseksi.

Yk­si­tyis­koh­tai­set tie­dot poik­kea­vis­ta pal­ve­lua­jois­ta ovat saa­ta­vil­la hy­vin­voin­tia­lueen verk­ko­si­vuil­ta hy­vin­voin­tia­lue.kai­nuu.fi (poik­kea­vat pal­ve­lua­jat ja toi­min­nan su­lut).

Päi­vys­tyk­sel­li­set pal­ve­lut avoin­na ko­ko ke­sän

Päi­vys­tyk­sel­li­set pal­ve­lut ovat avoin­na ta­va­no­mai­seen ta­paan. En­nen Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­tyk­seen (Sotkamontie 13, Kajaani) ha­keu­tu­mis­ta tu­lee soit­taa päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­roon 116 117. Hen­keä uh­kaa­vis­sa ti­lan­teis­sa (esim. ko­va rin­ta­ki­pu, hen­gi­tys­vai­keus, ta­jut­to­muus tai on­net­to­muus) on soi­tet­ta­va hä­tä­nu­me­roon 112.

Kes­kus­sai­raa­lan mie­len­ter­veys- ja päih­de­päi­vys­tys (044 7900 051) vas­ta­a päi­vys­tyk­sel­li­seen hoi­don tar­peen ar­vioin­tiin ja kii­reel­li­siin yh­tey­de­not­toi­hin ko­ko Kai­nuun alueel­la (ar­k. klo 8–20, vii­kon­lop­pui­sin ja ar­ki­py­hi­nä klo 10–20). Yh­tey­den saa myös päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­ron kaut­ta. Arkisin voi ottaa yhteyttä myös suoraan kun­tien mie­len­ter­veys- ja päih­deyk­si­köi­hin tai omaan työn­te­ki­jään ma-pe klo 8–16.

Sosiaalisissa hätäti­lan­teis­sa aut­taa ympärivuorokautinen so­siaa­li­päi­vys­tys (044 7970 676; käy­tös­sä ta­kai­sin­soit­to­palvelu, ei teks­ti­vies­ti­pal­ve­lua). Mi­kä­li so­siaa­li­päi­vys­tys ei pys­ty vas­taa­maan tai soittamaan takaisin esim. päällekkäisten tehtävien vuoksi, kiireellisissä tilanteissa soi­te­taan hä­tä­kes­kuk­seen 112.