Lähteet

American Academy of Pediatrics Committee on Drugs 2001. Transfer of drugs and other chemicals into human milk. Pediatrics 2001.108: 776 – 89. Viitattu 12.1.2017. 
http://pediatrics.aappublications.org/content/108/3/776 

Deufel, M & Montonen, E. 2010. Imetyksen apukeinot. Teoksessa Deufel, 
M & Montonen, E. (toim.). Onnistunut imetys. Helsinki: Duodecim 356–391

Evira 2016. Elintarvikkeiden turvalliseen käyttöön liittyviä yleisiä ohjeita, 5. Viitattu 15.2.2017.
https://www.evira.fi/globalassets/vrn/pdf/evira_taulukko1.pdf

Heikkinen, T. 2000. Imettävän äidin lääkehoito. Duodecim 116(2), 153 - 156.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito piiri. Raskaus ja päihteet. Viitattu 11.1.2017
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/teratologinen-tietopalvelu/paihteet/Sivut/Huumeet.aspx.  

Imetyksen tuki ry. Viitattu 9.1.2017.
https://imetys.fi/tietoa-imetyksen-avuksi/alkoholi-ja-imetys/ 

Infektiot ja raskaus. Terveyskylä 2017. Viitattu 30.9.2017. 
https://www.terveyskylä.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys/infektiot-ja-raskaus

Kajaanin Mamselli 2016. Tietoa äidinmaidon luovuttajalle-opas.

Kassara, H., Paloposki, S., Holmia, S., Murtonen, I., Lipponen, V., Ketola, M-L. &  
Hietanen, H. 2006. Hoitotyön osaaminen. Helsinki: WSOY

Kluger N., Koljonen V., Ranki A. 2011. Tatuoinnit - mitä lääkärin tulee tietää? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 127(22):2383 – 92.

Malm, H. 2008. Lääkkeet ja imetys. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2008;124(6);632-9

Malm H, Martikainen J, Klaukka T, Neuvonen PJ. 2003. Prescription drugs during pregnancy and lactation - a Finnish register-based study. Eur J Clin Pharmacol 2003; 59:127 - 33.  

Määttä, O. 2006. OYS:ssa selvitettiin äidinmaidon kulkua luovuttajalta vauvoille. Sairaala 3, 38 - 40.    

Savilahti, E. 2005. Rintamaidon terveydellinen merkitys kehittyneissä maissa. 
Duodecim 121(20), 2189-2193.

Scientific opinion on dietary reference values for energy 2013. European Food Safety Authority (EFSA) Journal 2013; 11(1):3500,45. Viitattu 21.2.2017. DOI:10.2903/j.efsa.2014.3760.

Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Duodecim 2012 Viitattu 02.02.2017. www.kaypahoito.fi

Valtion ravitsemusneuvottelu lautakunta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016. Syödään yhdessä -ruokasuositukset Lapsiperheille. Tampere: Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy, 56 - 61.