Veteraanikuntoutus

Rintamaveteraanikuntoutus 

Rintamaveteraanien kuntoutukseen vuonna 2005 tulleilla säädösmuutoksilla siirrettiin kuntoutuksen painopistettä laitoskuntoutuksesta päivä-, koti- ja muuhun avokuntoutukseen. Muutoksen tarkoituksena on, että kaikki rintamaveteraanikuntoutukseen oikeutetut saavat vuosittain tarvitsemansa kuntoutuspalvelut ja että vähintään puolet kuntien kuntoutukseen ohjattavista rintamaveteraaneista ohjattaisiin avo- ja päiväkuntoutukseen. 

Rintamaveteraanikuntoutusta haetaan vanhan käytännön mukaisesti edelleen vuosittain. Rintamaveteraanien kuntoutuksesta päättää lääkäri. 

Rintamaveteraanien kuntoutushakemus/päätös: 

(Täytetyt hakemuslomakkeet toimitetaan hakijan kotikuntaan) 

Rintamaveteraanien kuntoutus  

Rintamaveteraanien, jotka haluavat hakeutua valtion tulo- ja menoarviossa esitetyn määrärahan turvin järjestettävään kuntoutukseen, tulee hakea sitä aikaisempien vuosien tapaan oman kotikuntansa terveysasemalta. 

Kuntoutukseen valittavan tulee olla vuosina 1939–1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaava henkilö, joka ei ole oikeutettu saamaan kuntoutusta jonkin muuan lain perusteella. 

Huom! 
Niiden rintamaveteraanikuntoutukseen oikeutettujen henkilöiden, jotka ovat hakeneet tänä vuonna rintamaveteraanikuntoutukseen, mutta eivät määrärahojen riittämättömyydestä johtuen päässeet kuntoutukseen, ei tarvitse lähettää uutta hakemusta seuraavalle vuodelle, vaan vanha hakemus otetaan käsittelyyn uutena hakemuksena. 

Lisätietoja antavat Kainuun hyvinvointialueen rintamaveteraanien kuntoutusasioita valmistelevat henkilöt: