Hyrynsalmen terveysaseman vastaanotto

Päivystys Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä.

Terveysaseman aukioloajat
 

Hy­ryn­sal­men vas­taa­not­to sul­jet­tu ajal­la 1.7.-28.7. 
Suo­mus­sal­men vas­taa­not­to hoi­taa kii­reel­li­set asiat. Suo­mus­sal­men vas­taa­not­to p. 08 6156 6200.
 

Kiireelliset asiakkaat hoidetaan Suomussalmen kiirevastaanotolla puh. 08 6156 6200. 
Kiireelliset reseptien uusinnat Oma­so­te -pal­ve­lus­sa tai Oma­kan­ta -pal­ve­lus­sa tai Suomussalmen terveysaseman kautta.

ma–to klo 8–16, pe, juhlapyhien aatto sekä 23.12. ja juhannusaattoa edeltävä päivä klo 8–15. 
la-su sekä juhlapyhinä, jouluaattona ja juhannusaattona suljettu. 
Päivystys Suomussalmella 08 6156 6200. Muina aikoina päivystys Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä

Soitto-ohjeet 
2.5.2024 lähtien takaisinsoittojärjestelmään voit soittaa ma-to klo 8-16 ja pe sekä arkipyhien aattona klo 8-15. 
Kuun­te­le pu­he­li­mes­ta kuu­lu­va nau­hoi­te ja toi­mi an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan. Hoi­ta­ja soit­taa si­nul­le sa­ma­na päi­vä­nä ta­kai­sin tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta. Si­nun ei tar­vit­se soit­taa useam­paa ker­taa hoi­ta­jal­le, kos­ka soit­to­tie­to­si tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään. Kan­san­ter­veys­hoi­ta­jien ta­kai­sin­soi­tot kol­men työ­päi­vän ai­ka­na.

Tekstiviestitse ei hoideta potilasasioita.

Valitse aluksi terveysasema, jolla haluat asioida.  

Seuraavaksi valitse asioinnin syy: 

1 Ajan­va­raus ja hoi­don­tar­peen ar­vioin­ti (sairaanhoitajat)
2 Pit­käai­kais­sai­rauk­sien hoi­to (kansanterveyshoitajat)
3 Re­sep­tien uu­si­mi­nen (terveyskeskusavustajat)
4 Ajan pe­ru­mi­nen (käy­tös­sä ai­noas­taan Ka­jaa­nis­sa ja Vuo­li­joel­la)

Asiakasmaksut 
Lomakkeet
Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen 
 

Terveysaseman sairaanhoitaja (takaisinsoitto saman päivän aikana): 
Hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja ajanvaraus.

Vastaanotolle saavutaan vain erillisen yhteydenoton ja ajanvarauksen perusteella.

08 6156 6200
Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys Kainuun keskussairaalassa (Päivystysapu)116 117
omasote.kainuu.fi
Palvelun kautta voi mm. lähettää viestejä ja kysymyksiä sosiaali-
ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.
 
Terveyskeskusavustajat
- ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14
- reseptien uusinta, neuvonta
08 6156 6200
Re­sep­tit ja uu­si­mi­nen
Ter­vey­sa­se­mal­la uu­si­taan vain pää­sään­töi­ses­ti ter­vey­sa­se­mal­la sai­rau­ten­sa
vuok­si hoi­dos­sa ole­vien po­ti­lai­den re­sep­tit. Pääa­sias­sa kes­kus­her­mos­ton kaut­ta
vai­kut­ta­via lääk­kei­tä (esim. uni­lääk­keet, rau­hoit­ta­vat lääk­keet ja vah­vat ki­pu-
lääk­keet) uu­si­taan lää­ke­tie­teel­li­sin pe­rus­tein voi­mas­sa ole­van hoi­to­suun­ni­tel­man 
mu­kai­ses­ti. Säh­köis­ten re­sep­tien uu­si­mis­pyyn­nön voi lä­het­tää ver­kos­sa
Oma­kan­ta -pal­ve­lus­sa www.kan­ta.fi/oma­kan­ta tai
Oma­so­te -pal­ve­lus­sa oma­so­te.kai­nuu.fi
08 6156 6200
Faksi08 718 0062
Hoitotarvikejakelu 
Kansanterveyshoitajat
(Soitettaessa numeroon, tulee tehdä valinta 2. Pitkäaikaissairauksien hoito.):

Johanna Juntunen, Ulla-Maija Valjakka-Lavikainen 
08 6156 6200
 
Työttömien terveystarkastukset:
Sanna Kaulanen
044 797 4794
Yksikön hallinto:  
Tulosyksikön päällikkö Satu Luokkanen040 671 9042 
Apulaisylilääkäri Pertti Pasanen 040 671 9044