Paltamon terveysaseman vastaanotto

Terveysaseman aukioloajat 

Paltamon terveysaseman vastaanoton toiminnot ovat remontista johtuen supistettuja ajalla 15.4-3.5.2024. Kiireettömiä aikoja (esimerkiksi kuulontutkimus) voidaan joutua siirtämään remontin jälkeiselle ajalle. Terveysasemalle kulku tapahtuu remontin ajan hammashoitolan ovesta rakennuksen toiselta puolelta. Myös laboratorioon kulku tapahtuu tätä kautta. Remontin aikana terveysasemalle ei ole esteetöntä kulkua. 

Normaaliaukioloajat:

  • ma–to klo 8–16, pe ja juhlapyhien aatto sekä 23.12. ja juhannusaattoa edeltävä päivä klo 8–15.
  • la-su sekä juhlapyhinä, jouluaattona ja juhannusaattona suljettu. 

Muina aikoina päivystys Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä

Terveysaseman ollessa suljettuna päivystys Kainuun keskussairaalassa Sotkamontie 13, 87300 Kajaani, Päivystysapu puh. 116 117.

Soitto-ohjeet 
2.5.2024 lähtien takaisinsoittojärjestelmään voit soittaa ma-to klo 8-16 ja pe sekä arkipyhien aattona klo 8-15. 
Kuun­te­le pu­he­li­mes­ta kuu­lu­va nau­hoi­te ja toi­mi an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan. Hoi­ta­ja soit­taa si­nul­le sa­ma­na päi­vä­nä ta­kai­sin tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta. Si­nun ei tar­vit­se soit­taa useam­paa ker­taa hoi­ta­jal­le, kos­ka soit­to­tie­to­si tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään. Kan­san­ter­veys­hoi­ta­jien ta­kai­sin­soi­tot kol­men työ­päi­vän ai­ka­na.

Tekstiviestitse ei hoideta potilasasioita.

Va­lit­se aluk­si ter­vey­sa­se­ma, jol­la ha­luat asioi­da. 

Seu­raa­vak­si va­lit­se asioin­nin syy: 

1 Ajan­va­raus ja hoi­don­tar­peen ar­vioin­ti (sai­raan­hoi­ta­jat)
2 Pit­käai­kais­sai­rauk­sien hoi­to (kan­san­ter­veys­hoi­ta­jat)
3 Re­sep­tien uu­si­mi­nen (ter­veys­kes­ku­sa­vus­ta­jat)
4 Ajan pe­ru­mi­nen (käy­tös­sä ai­noas­taan Ka­jaa­nis­sa ja Vuo­li­joel­la)

Asiakasmaksut 
Lomakkeet
Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen 

Terveysaseman sairaanhoitaja (takaisinsoitto saman päivän aikana):  
Hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja ajanvaraus

Vastaanotolle saavutaan vain erillisen yhteydenoton ja ajanvarauksen perusteella.
08 6156 5322  
Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys Kainuun keskussairaalassa (Päivystysapu)116 117
omasote.kainuu.fi
Palvelun kautta voi mm. lähettää viestejä ja kysymyksiä sosiaali-
ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.
 
Terveyskeskusavustaja08 6156 5322
Re­sep­tit ja uu­si­mi­nen
Ter­vey­sa­se­mal­la uu­si­taan vain pää­sään­töi­ses­ti ter­vey­sa­se­mal­la sai­rau­ten­sa
vuok­si hoi­dos­sa ole­vien po­ti­lai­den re­sep­tit. Pääa­sias­sa kes­kus­her­mos­ton kaut­ta
vai­kut­ta­via lääk­kei­tä (esim. uni­lääk­keet, rau­hoit­ta­vat lääk­keet ja vah­vat ki­pu-
lääk­keet) uu­si­taan lää­ke­tie­teel­li­sin pe­rus­tein voi­mas­sa ole­van hoi­to­suun­ni­tel­man 
mu­kai­ses­ti. Säh­köis­ten re­sep­tien uu­si­mis­pyyn­nön voi lä­het­tää ver­kos­sa
Oma­kan­ta -pal­ve­lus­sa www.kan­ta.fi/oma­kan­ta tai
Oma­so­te -pal­ve­lus­sa oma­so­te.kai­nuu.fi
08 6156 5322
Faksi   08 718 0063

Hoitotarvikejakelu 

Pal­ta­mos­sa hoi­to­tar­vik­kei­den nou­to ta­pah­tuu 1.2.2023 al­kaen po­ti­las­toi­mis­tos­ta maa­nan­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin 8-16. Mui­na päi­vi­nä ei hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lua ole Pal­ta­mon ter­vey­sa­se­mal­la. 

 
Kansanterveyshoitajat 
(Soitettaessa numeroon, tulee tehdä valinta 2. Pitkäaikaissairauksien hoito)
08 6156 5322
Työt­tö­mien, omais- ja per­he­hoi­ta­jien ter­veys­tar­kas­tuk­set,
ajo­kort­ti­tar­kas­tuk­set yli 70-vuo­tiail­le (ei ta­kai­sin­soit­toa)
Anna-Kaisa Koistinen
040 636 3494
Yk­si­kön hal­lin­to 
Palveluesihenkilö Heidi Heikkinen040 678 3238
Ylilääkäri Atte Veteläinen040 636 3597
Apulaisylilääkäri Anna-Kaisa Mattanen044 797 0171