Paltamon terveysaseman vastaanotto

Koronainfo

Terveysaseman aukioloajat 

Toi­min­ta on su­pis­tet­tua ajal­la 26.6-30.7.2023, jo­ka tar­koit­taa et­tä esi­mer­kik­si pit­käai­kais­sai­rauk­sien kont­rol­lei­hin liit­ty­vis­sä asiois­sa pyy­de­tään ole­maan yh­tey­des­sä su­pis­te­tun toi­min­nan ul­ko­puo­lel­la.

Normaaliaukioloajat:

  • ma–to klo 8–16, pe ja juhlapyhien aatto sekä 23.12. ja juhannusaattoa edeltävä päivä klo 8–15.
  • la-su sekä juhlapyhinä, jouluaattona ja juhannusaattona suljettu. 

Muina aikoina päivystys Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä

Terveysaseman ollessa suljettuna päivystys Kainuun keskussairaalassa Sotkamontie 13, 87300 Kajaani, Päivystysapu puh. 116 117.

Soitto-ohjeet 
Käy­tös­sä on ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä, jo­hon voit soit­taa ma-to klo 7.30-16.00 ja pe klo 7.30-15.00. 
Kuun­te­le pu­he­li­mes­ta kuu­lu­va nau­hoi­te ja toi­mi an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan. Hoi­ta­ja soit­taa si­nul­le sa­ma­na päi­vä­nä ta­kai­sin tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta. Si­nun ei tar­vit­se soit­taa useam­paa ker­taa hoi­ta­jal­le, kos­ka soit­to­tie­to­si tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään. Kan­san­ter­veys­hoi­ta­jien ta­kai­sin­soi­tot kol­men työ­päi­vän ai­ka­na.

Va­lit­se aluk­si ter­vey­sa­se­ma, jol­la ha­luat asioi­da. 

Seu­raa­vak­si va­lit­se asioin­nin syy: 

1 Ajan­va­raus ja hoi­don­tar­peen ar­vioin­ti (sai­raan­hoi­ta­jat)
2 Pit­käai­kais­sai­rauk­sien hoi­to (kan­san­ter­veys­hoi­ta­jat)
3 Re­sep­tien uu­si­mi­nen (ter­veys­kes­ku­sa­vus­ta­jat)
4 Ajan pe­ru­mi­nen (käy­tös­sä ai­noas­taan Ka­jaa­nis­sa ja Vuo­li­joel­la)

Asiakasmaksut 
Lomakkeet
Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen 

Terveysaseman sairaanhoitaja (takaisinsoitto saman päivän aikana):  
Hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja ajanvaraus

Vastaanotolle saavutaan vain erillisen yhteydenoton ja ajanvarauksen perusteella.
08 6156 5322  
Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys Kainuun keskussairaalassa (Päivystysapu)116 117
omasote.kainuu.fi
Palvelun kautta voi mm. lähettää viestejä ja kysymyksiä sosiaali-
ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.
 
Terveyskeskusavustaja08 6156 5322
Re­sep­tit ja uu­si­mi­nen
Ter­vey­sa­se­mal­la uu­si­taan vain pää­sään­töi­ses­ti ter­vey­sa­se­mal­la sai­rau­ten­sa
vuok­si hoi­dos­sa ole­vien po­ti­lai­den re­sep­tit. Pääa­sias­sa kes­kus­her­mos­ton kaut­ta
vai­kut­ta­via lääk­kei­tä (esim. uni­lääk­keet, rau­hoit­ta­vat lääk­keet ja vah­vat ki­pu-
lääk­keet) uu­si­taan lää­ke­tie­teel­li­sin pe­rus­tein voi­mas­sa ole­van hoi­to­suun­ni­tel­man 
mu­kai­ses­ti. Säh­köis­ten re­sep­tien uu­si­mis­pyyn­nön voi lä­het­tää ver­kos­sa
Oma­kan­ta -pal­ve­lus­sa www.kan­ta.fi/oma­kan­ta tai
Oma­so­te -pal­ve­lus­sa oma­so­te.kai­nuu.fi
08 6156 5322
Faksi   08 718 0063

Hoitotarvikejakelu 

Pal­ta­mos­sa hoi­to­tar­vik­kei­den nou­to ta­pah­tuu 1.2.2023 al­kaen po­ti­las­toi­mis­tos­ta maa­nan­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin 8-16. Mui­na päi­vi­nä ei hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lua ole Pal­ta­mon ter­vey­sa­se­mal­la. 

 
Kansanterveyshoitajat 
(Soitettaessa numeroon, tulee tehdä valinta 2. Pitkäaikaissairauksien hoito)
08 6156 5322
Työt­tö­mien, omais- ja per­he­hoi­ta­jien ter­veys­tar­kas­tuk­set,
ajo­kort­ti­tar­kas­tuk­set yli 70-vuo­tiail­le (ei ta­kai­sin­soit­toa)
Anna-Kaisa Koistinen
040 636 3494
Yk­si­kön hal­lin­to 
Palveluesihenkilö Heidi Heikkinen040 678 3238
Ylilääkäri Atte Veteläinen040 636 3597
Apulaisylilääkäri Anna-Kaisa Mattanen044 797 0171