Kajaani, Vuolijoen terveysaseman vastaanotto

Terveysaseman aukioloajat 

Normaaliaukioloajat:

  • ma–to klo 8–15, pe, juhlapyhien aatto sekä 23.12. ja juhannusaattoa edeltävä päivä klo 8–14. 
  • la-su sekä juhlapyhinä, jouluaattona ja juhannusaattona suljettu. 

Päivystys Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä

Terveysaseman ollessa suljettuna päivystys Kainuun keskussairaalassa Sotkamontie 13, 87300 Kajaani, Päivystysapu puh. 116 117.

Yhteydenotto terveysasemalle

  • Jos si­nul­le on ni­met­ty yh­teys­hen­ki­lö, ole hä­neen yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se tai Oma­so­te-vies­tin kaut­ta. Pyrimme vastaamaan viesteihin mahdollisimman pian. Voit myös soit­taa yh­teys­hen­ki­löl­le­si. Mi­kä­li yh­teys­hen­ki­lö ei he­ti vas­taa pu­he­li­meen, hän soit­taa si­nul­le ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man pian.
     
  • Jos si­nul­le ei ole ni­met­tyä yh­teys­hen­ki­löä, saat yh­tey­den ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­män kaut­ta. Si­nul­le tul­laan ni­meä­mään oma yh­teys­hen­ki­lö. Jat­kos­sa asioit yh­teys­hen­ki­lön kans­sa, jo­ko pu­he­li­mit­se tai Oma­so­te-vies­tin kaut­ta.

Etä­pal­ve­lui­den avul­la hoi­dam­me sil­loin, kun ei ole tar­vet­ta vas­taa­not­to­käyn­nil­le. Si­nua hoi­ta­va am­mat­ti­lai­nen te­kee ar­vion hoi­tuu­ko asia etä­nä vai vaa­tii­ko vas­taa­no­tol­la käyn­tiä. Etä­pal­ve­luil­la tar­koi­te­taan Oma­so­te-vies­te­jä ja pu­he­lin­kon­tak­te­ja. Näil­lä sääs­täm­me se­kä am­mat­ti­lai­sen et­tä po­ti­laan ai­kaa ja vai­vaa li­säk­si väl­täm­me in­fek­tio­sai­rauk­sien le­viä­mis­tä.

Soitto-ohjeet 
2.5.2024 lähtien takaisinsoittojärjestelmään voit soittaa ma-to klo 8-16 ja pe sekä arkipyhien aattona klo 8-15. 
Kuun­te­le pu­he­li­mes­ta kuu­lu­va nau­hoi­te ja toi­mi an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan. Hoi­ta­ja soit­taa si­nul­le sa­ma­na päi­vä­nä ta­kai­sin tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta. Si­nun ei tar­vit­se soit­taa useam­paa ker­taa hoi­ta­jal­le, kos­ka soit­to­tie­to­si tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään.

Tekstiviestitse ei hoideta potilasasioita.

Va­lit­se aluk­si ter­vey­sa­se­ma, jol­la ha­luat asioi­da. 

Seuraavaksi valitse asioinnin syy:

1 Ajanvaraus ja hoidontarpeen arviointi (sairaanhoitajat)
2 Reseptien uusiminen (terveyskeskusavustajat)
3 Ajan peruminen (käytössä ainoastaan Kajaanissa ja Vuolijoella)

Asiakasmaksut 
Lomakkeet
Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen 

Terveysaseman sairaanhoitaja (takaisinsoitto saman päivän aikana): 
Hoidon tarpeen arviointi, ohjaus ja ajanvaraus

Vastaanotolle saavutaan vain erillisen yhteydenoton ja ajanvarauksen perusteella.
08 6156 7207
 
Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys Kainuun keskussairaalassa (Päivystysapu)116 117
omasote.kainuu.fi
Palvelun kautta voi mm. lähettää viestejä ja kysymyksiä sosiaali-
ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.
 
Terveyskeskusavustaja
- avoinna ma-pe klo 8-10
- reseptiasiat
08 6156 7207
 
Reseptit ja uusiminen
Terveysasemalla uusitaan vain pääsääntöisesti terveysasemalla sairautensa
vuoksi hoidossa olevien potilaiden reseptit. Pääasiassa keskushermoston kautta
vaikuttavia lääkkeitä (esim. unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet ja vahvat kipu-
lääkkeet) uusitaan lääketieteellisin perustein voimassa olevan hoitosuunnitelman 
mukaisesti. Sähköisten reseptien uusimispyynnön voi lähettää verkossa
Omakanta -palvelussa www.kanta.fi/omakanta tai
Omasote -palvelussa omasote.kainuu.fi
08 6156 7207
 
Faksi08 718 0055
Hoitotarvikejakelu  

Kansanterveyshoitaja

Numeroon soitettaessa valitse ensin yleislääketieteen poliklinikka, valinta 1 tai Vuolijoen terveysasema, valinta 2.
Seuraavasta palveluvaihtoehdoista tulee tehdä valinta 2, hoidontarpeen arviointi ja ajanvaraus.

08 6156 7207
Yk­si­kön hal­lin­to 
vs palveluesihenkilö Mira-Maria Ruuskanen044 710 1604
Y­li­lää­kä­ri Atte Veteläinen 040 636 3597