Suomussalmen terveysaseman vastaanotto

Päivystys Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä.

Terveysaseman aukioloajat

ma–to klo 8–16, pe, juhlapyhien aatto  klo 8–15. 
Muina aikoina päivystys Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä.
Suomussalmen pohjoisosien asukkailla on mahdollisuus käyttää Kuusamon terveyskeskuksen päivystyspalveluita.  

Yhteydenotto terveysasemalle

  • Jos sinulle ei ole nimettyä yhteyshenkilöä, parhaiten saat yhteyden terveysasemalle Omasote-viestin kautta. Voit myös asioida takaisinsoittojärjestelmän kautta. 
  • Jos sinulle on nimetty yhteyshenkilö, ole häneen yhteydessä Omasote-viestillä. Pyrimme vastaamaan viesteihin saman päivän aikana, jos olet lähettänyt viestin klo 14.30 mennessä. Voit myös soittaa yhteyshenkilöllesi. Mikäli yhteyshenkilö ei heti vastaan puhelimeen, hän soittaa sinulle takaisin mahdollisimman pian. 
  • Kiireellisessä tilanteessa (esim. murtumat, äkillinen vatsakipu) voit hakeutua suoraan terveysaseman vastaanotolle. 

Etäpalveluiden avulla hoidamme silloin, kun ei ole tarvetta vastaanottokäynnille. Sinua hoitava ammattilainen tekee arvion hoituuko asia etänä vai vaatiiko vastaanotolla käyntiä. Etäpalveluilla tarkoitetaan Omasote-viestejä ja puhelinkontakteja. Näillä säästämme sekä ammattilaisen että potilaan aikaa ja vaivaa lisäksi vältämme infektiosairauksien leviämistä.

Sähköinen yhteydenotto tarjoaa vaihtoehdon terveyskeskukseen soittoon tai käymiseen. Voit laittaa viestiä silloin kun sinulle parhaiten sopii. Voit olla yhteydessä pitkäaikaissairauksiin liittyvissä asioissa tai tavanomaisissa päivystysluonteisissa ongelmissa (esim. äkilliset hengitystietulehdukset, selkäkivut, nyrjähdykset). 

Soita päivystysapuun 116117 mikäli tarvitset neuvoja äkillisen sairauden tai tapaturman hoidossa etkä ole varma pitääkö sinun lähteä päivystykseen.
Henkeä uhkaavassa tilanteessa (esim. kova rintakipu, hengitysvaikeus, tajuttomuus tai onnettomuus) soita 112. 

Soitto-ohjeet
2.5.2024 lähtien takaisinsoittojärjestelmään voit soittaa ma-to klo 8-16 ja pe sekä arkipyhien aattona klo 8-15. 
Kuun­te­le pu­he­li­mes­ta kuu­lu­va nau­hoi­te ja toi­mi an­net­tu­jen oh­jei­den mu­kaan. Hoi­ta­ja soit­taa si­nul­le sa­ma­na päi­vä­nä ta­kai­sin tun­te­mat­to­mas­ta nu­me­ros­ta. Si­nun ei tar­vit­se soit­taa useam­paa ker­taa hoi­ta­jal­le, kos­ka soit­to­tie­to­si tal­len­tu­vat jär­jes­tel­mään. 

Tekstiviestitse ei hoideta potilasasioita.

Va­lit­se asioin­nin syy: 

1 Ajan­va­raus ja hoi­don­tar­peen ar­vioin­ti (sai­raan­hoi­ta­jat)
2 Pit­käai­kais­sai­rauk­sien hoi­to (kan­san­ter­veys­hoi­ta­jat)
3 Re­sep­tien uu­si­mi­nen (ter­veys­kes­ku­sa­vus­ta­jat)
4 Ajan pe­ru­mi­nen (käy­tös­sä ai­noas­taan Ka­jaa­nis­sa ja Vuo­li­joel­la)

Terapianavigaattori 

Jos sinulla on ahdistuneisuutta, masennusta tai unettomuutta suosittelemme täyttämään verkossa Terapianavigaattorin ennen yhteydenottoa. Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­ri su­ju­voit­taa hoi­don tar­peen ar­vioin­tia ja no­peut­taa oi­keaan hoi­toon tai pal­ve­luun pää­syä­si. Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­rin täyt­tä­mi­nen vie noin 30 min, jo­ten va­raa it­sel­le­si rau­hal­li­nen het­ki sen täyt­tä­mi­seen. Ky­sy­myk­set kar­toit­ta­vat oi­rei­den ja on­gel­mien luon­net­ta se­kä hoi­toon liit­ty­viä tar­pei­ta. 

Täy­tet­tyä­si Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­rin, saat lo­pus­sa hen­ki­lö­koh­tai­sen koo­din, jol­la am­mat­ti­lai­nen voi ava­ta tu­lok­se­si yh­den kuu­kau­den ajan. Ota koo­di var­maan tal­teen ja an­na se pyy­det­täes­sä am­mat­ti­lai­sel­le. Älä kir­jaa Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­riin hen­ki­lö­tie­to­ja­si ku­ten ni­meä tai hen­ki­lö­tun­nus­ta!

 

Asiakasmaksut 
Lomakkeet
Ter­vey­sa­se­man vaih­ta­mi­nen 

Ter­vey­sa­se­man sai­raan­hoi­ta­ja (takaisinsoitto saman päivän aikana): 
Vastaanotolle saavutaan vain erillisen yhteydenoton ja ajanvarauksen perusteella.
08 6156 6200 
Sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinpäivystys Kainuun keskussairaalassa (Päivystysapu)116 117
omasote.kainuu.fi
Palvelun kautta voi mm. lähettää viestejä ja kysymyksiä sosiaali-
ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä uusia sähköisen lääkemääräyksen.
 
Terveyskeskusavustajat
(reseptien uusinta)
- avoinna ma-to klo 8-15, perjantaisin ja juhlapyhien aattona klo 8-14 
- soittoaika ma-to klo 8-14.30, perjantaisin ja juhlapyhien aattona klo 8-13.30  
08 6156 6200 
Re­sep­tit ja uu­si­mi­nen
Ter­vey­sa­se­mal­la uu­si­taan vain pää­sään­töi­ses­ti ter­vey­sa­se­mal­la sai­rau­ten­sa
vuok­si hoi­dos­sa ole­vien po­ti­lai­den re­sep­tit. Pääa­sias­sa kes­kus­her­mos­ton kaut­ta
vai­kut­ta­via lääk­kei­tä (esim. uni­lääk­keet, rau­hoit­ta­vat lääk­keet ja vah­vat ki­pu-
lääk­keet) uu­si­taan lää­ke­tie­teel­li­sin pe­rus­tein voi­mas­sa ole­van hoi­to­suun­ni­tel­man 
mu­kai­ses­ti. Säh­köis­ten re­sep­tien uu­si­mis­pyyn­nön voi lä­het­tää ver­kos­sa
Oma­kan­ta -pal­ve­lus­sa www.kan­ta.fi/oma­kan­ta tai
Oma­so­te -pal­ve­lus­sa oma­so­te.kai­nuu.fi
08 6156 6200 
Faksi  08 718 0082
Hoitotarvikejakelu  
Kansanterveyshoitajat
(Soitettaessa numeroon, tulee tehdä valinta 2. Pitkäaikaissairauksien hoito.)
08 6156 6200 
Työttömien terveystarkastukset (Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi)
Laila Korja
040 636 3546 
Yk­si­kön hal­lin­to 
Tu­lo­syk­si­kön pääl­lik­kö Satu Luokkanen040 671 9042 
Apu­lai­sy­li­lää­kä­ri Pert­ti Pa­sa­nen 040 671 9044