Kirurgian osasto B

Osas­to B on kirurginen o­sas­to, joka toimii kahdessa kerroksessa 5 ja 6 pohjoispäädyssä. Osastolla B hoidetaan ortopedisiä, traumatologisia, thorax- ja verisuonikirurgisia, virtsaelinkirurgisia (esim. etu­rau­has- ja virt­sa­rak­ko­leik­kauk­set ), gynekologisia ja vatsa-alueen kirurgisia potilaita (esim. suolistoleikkaukset). Li­säk­si osas­tol­lam­me hoi­de­taan osas­to­hoi­toa tar­vit­se­via kor­va-, ne­nä- ja kurk­ku­tau­tien, ham­mas- ja suu­ki­rur­gi­sia po­ti­lai­ta sekä kipupotilaita. Po­ti­laat tu­le­vat osas­tol­le suun­ni­tel­lus­ti leik­kauksen jälkeen tai äkil­lis­ten oi­rei­den vuok­si päi­vys­tyk­sen kaut­ta.

Osastoon B kuuluu lisäksi kerroksessa 5A-siivessä oleva infektio-osasto. Infektio-osastolla hoidetaan kaikkien erikoisalojen infektiopotilaita, joiden hoito erilaisista syistä johtuen tulee järjestää eristyshuoneessa.

Osas­tom­me ar­vo­ja ovat asia­kas­läh­töi­syys, vas­tuul­li­suus, avoi­muus ja luot­ta­mus se­kä oi­keu­den­mu­kai­suus. Kou­lu­tet­tu­jen ja asian­tun­te­vien ki­rur­gien ja hoi­ta­jien li­säk­si hoi­toon­ne osal­lis­tuu tar­vit­taes­sa so­siaa­lioh­jaa­ja, fy­sio­te­ra­peut­ti, ra­vit­se­mus­te­ra­peut­ti sekä osastofarmaseutti.

Pe­riaat­tee­nam­me on tu­kea po­ti­laan toimintakykyä ja leik­kauk­sen jäl­keis­tä var­hais­ta liik­ku­mis­ta. Lii­kun­ta no­peut­taa leik­kauk­ses­ta toi­pu­mis­ta ja vä­hen­tää ve­ri­suo­ni­tu­kos­ten ris­kiä. Hen­gi­tys­har­joi­tuk­set leik­kauk­sen jäl­keen te­hos­ta­vat kaa­su­jen vaih­toa keuh­kois­sa ja pa­ran­ta­vat si­ten ku­dos­ten ha­pen­saan­tia ja vä­hen­tä­vät li­man ker­ty­mis­tä keuh­ko­put­kiin.

Potilashuoneet ovat 1-2 hengen huoneita, joissa kaikissa on oma wc/kylpyhuone. Ruokailu tapahtuu osastosiivissä sijaitsevissa ruokailutiloissa aina kun se on mahdollista. Osasto kerroksissa on kuntoutuskatu, jossa on monipuoliset mahdollisuudet kuntoutua leikkauksen jälkeen. Lisäksi kuntoutuskadulla on mahdollisuus oleskeluun. Huoneessa oleva tv toimii samalla infotelevisiona, jonka kautta organisaatio viestii tärkeistä ja ajankohtaisista asioista potilaille. Potilailla on käytössä langaton wifi-yhteys.

Osas­tol­lam­me ei voi tu­pa­koi­da (kos­kee myös säh­kö­tu­pak­kaa ja nuus­kaa). Tu­pa­koi­mat­to­muus vä­hen­tää leik­kauk­sen jäl­keis­tä in­fek­tio­ris­kiä ja no­peut­taa toi­pu­mis­ta. Vie­roi­tu­soi­rei­siin on mah­dol­lis­ta saa­da ni­ko­tii­ni­laas­ta­rei­ta tai –pu­ru­ku­mia.

Oman mat­ka­pu­he­li­men käyt­tö on sal­lit­tua.
Var­si­nai­sia vie­ras­tun­te­ja ei ole, mut­ta osas­ton toi­min­nan kan­nal­ta pa­ras ai­ka vie­rai­luil­le on klo 12–19.

Ar­voe­si­neet ja suu­ret ra­ha­sum­mat kan­nat­taa jät­tää ko­tiin.

Osas­tol­le tul­les­san­ne ot­ta­kaa mu­kaan­ne:

  • voimassa oleva lääkelista tai esitietolomake
  • mah­dol­li­set hen­gi­tet­tä­vät ast­ma- tai keuh­koah­tau­ma­tau­ti­lääk­keet sekä mah­dol­li­set sil­mä­ti­pat
  • hen­ki­lö­koh­tai­set hy­gie­nia­vä­li­neet, ku­ten ham­mas­har­ja ja par­ra­na­jo­vä­li­neet

 

Yh­teys­tie­dot:
 

Kerros 5

A-siipi (infektio osasto)  044 721 4082

B-siipi 044 723 6927

Sihteeri 044 797 4908

Kerros 6

A-siipi 044 797 4866

B-siipi 044 797 4848

Sihteeri 044 735 2356

Osoi­te:  
Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la,
osas­to B

Sot­ka­mon­tie 13
87300 Ka­jaa­ni