Lasten ja nuorten osasto

Las­ten ja nuor­ten osas­to  on osa Kai­nuun hyvinvointialueen lasten ja nuorten somaattista erikoissairaanhoitoa.  Las­ten ja nuor­ten osas­tolla hoidetaan 0-18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Osas­to on 12-paik­kai­nen. Lisäksi osastolla on 3 päiväsairaalapaikkaa.  Osas­tol­la hoi­det­aan monien eri eri­koi­sa­lojen potilaita (pe­diat­ri­nen, ki­rur­gi­nen, neu­ro­lo­gi­nen, infektiot).  Hoi­toon tul­laan jo­ko lä­het­teel­lä tai päi­vys­tys­po­lik­li­ni­kan kaut­ta.

Osaston toimintaa ohjaa perhekeskeisyys. Perheillä on mah­dol­li­suus ol­la lap­sen/nuo­ren luo­na ym­pä­ri vuo­ro­kau­den. Osastolla ei ole vierailuaikoja. Hoidossa ja ohjauksessa huomioimme lapsen/nuoren kasvun ja kehityksen, sekä perheiden yksilölliset tarpeet. Hoidossa hyödynnetään moniammatillista yhteistyötä.

Hoidon ta­voit­tee­na on, et­tä lap­si/nuo­ri perheineen saa­vat yk­si­löl­li­ses­ti to­teu­te­tun ja laa­duk­kaan hoi­don. 

Yhteystiedot:

puh. 044 797 4628
Fax 08 718 0005

Osoite:
Kainuun keskussairaala, Sisäänkäynti F1
Lasten ja nuorten osasto , 3. krs
Sotkamontie 13
87300 Kajaani

 

Vauvapoliklinikka