Yleislääketieteen osasto D 6 ja D 7

Kajaanissa akuutti terveyskeskussairaalahoito keskittyy Kainuun keskussairaalassa sijaitsevalle yleislääketieteen osastolle D, jossa on 40 potilaspaikkaa ja ne sijaitsevat kahdessa eri kerroksessa. Osaston potilaat ovat kainuulaisia, pääasiassa kajaanilaisia aikuisia, joilla on akuutti sairaalahoidon tarve, ei kuitenkaan erikoissairaanhoitoa vaativaa. Osastolla hoidetaan eri erikoisalojen jatkohoitopotilaita, infektio-, saattohoito- ja geriatrisia tutkimuspotilaita.

Yle-osaston seitsemännen kerroksen d-siivessä on 9-paikkainen akuuttigeriatrinen osasto, jossa hoidetaan laaja-alaista geriatrista arviota ja hoitoa tarvitsevia potilaita moniammatillisesti. Tavoitteena on tiivis tutkimus- ja hoitojakso, jonka jälkeen potilas kotiutuu tai hoito jatkuu muussa yksikössä. Potilaat ovat pääasiassa yli 65-vuotiaita. 

Akuuttigeriatriselle osastolle oton syitä ovat esimerkiksi:

- Iäkkään potilaan akuutin sairauden aiheuttama sekavuus silloin, kun ei tarvita valvontaosastohoitoa 

- Potilaan sairastamisen takana epäillään diagnosoimatonta muistisairautta, ja tilanne vaatii osastohoitoa

- Dementian vaikeat käytösoireet, oireilun syyn selvitys ja hoitokeinojen valinta 

- Gerastenia (hauraus-raihnausoireyhtymä)

- Toistuva kaatuilu, jonka syy ei ole tiedossa

- Iäkkään potilaan sairaalahoitoa vaativa päihdeongelma
 

Yle-osastolla rauhoitamme aamun potilaiden hoidolle ja lääkärinkierroille, joten toivomme omais­ten ja mui­den vie­rai­lu­jen ajoit­tu­van il­ta­päi­väl­le ja il­taan klo 12-19. 

Osasto ei vastaa potilaiden hallussa olevasta omaisuudesta, joten arvotavarat kannattaa jättää/viedä kotiin.
 

Yhteystiedot 

Osastolle D saavutaan keskussairaalan pääovesta (F1) ja E-hissillä 6. tai 7. kerrokseen.

Osoi­te:
Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la, osas­to D
Sot­ka­mon­tie 13, 87300 Ka­jaa­ni

Yhteystiedot:

Yleislääketieteen osaston hoitajat (potilaita koskevat tiedustelut) 

D7 d-siipi puh. 044 797 4826 (akuuttigeriatria)
D7 e-siipi puh. 040 636 3430
D7 f-siipi puh. 044 797 4284
D6 f-siipi puh. 044 797 5392

 

Sih­tee­ri ma–pe klo 7.30–15.30 puh. 044 797 4919
Fax puh. 08 718 0016
Yk­si­kön esi­henkilö/osas­ton­hoi­ta­ja (hal­lin­toa kos­ke­vat tie­dus­te­lut) puh. 044 710 1729