Yleislääketieteen osasto D 7

Kajaanissa akuutti terveyskeskussairaalahoito keskittyy Kainuun keskussairaalassa sijaitsevalle yleislääketieteen osastolle D 7, jossa on 31 potilaspaikkaa. Osaston potilaat ovat kainuulaisia, pääasiassa kajaanilaisia aikuisia, joilla on akuutti sairaalahoidon tarve, ei kuitenkaan erikoissairaanhoitoa vaativaa. Osastolla hoidetaan eri erikoisalojen jatkohoitopotilaita, infektio-, saattohoito- ja geriatrisia tutkimuspotilaita.

Yle-osaston seitsemännen kerroksen d-siivessä on 9-paikkainen akuuttigeriatrinen osasto, jossa hoidetaan laaja-alaista geriatrista arviota ja hoitoa tarvitsevia potilaita moniammatillisesti. Tavoitteena on tiivis tutkimus- ja hoitojakso, jonka jälkeen potilas kotiutuu tai hoito jatkuu muussa yksikössä. Potilaat ovat pääasiassa yli 65-vuotiaita.

Akuuttigeriatriselle osastolle oton syitä ovat esimerkiksi:

- Iäkkään potilaan akuutin sairauden aiheuttama sekavuus silloin, kun ei tarvita valvontaosastohoitoa
- Potilaan sairastamisen takana epäillään diagnosoimatonta muistisairautta, ja tilanne vaatii osastohoitoa
- Dementian vaikeat käytösoireet, oireilun syyn selvitys ja hoitokeinojen valinta
- Gerastenia (hauraus-raihnausoireyhtymä)
- Toistuva kaatuilu, jonka syy ei ole tiedossa
- Iäkkään potilaan sairaalahoitoa vaativa päihdeongelma
 

Yle-osastolla rauhoitamme aamun potilaiden hoidolle ja lääkärinkierroille, joten toivomme omais­ten ja mui­den vie­rai­lu­jen ajoit­tu­van il­ta­päi­väl­le ja il­taan klo 12–19.
Osasto ei vastaa potilaiden hallussa olevasta omaisuudesta, joten arvotavarat kannattaa jättää/viedä kotiin.

Yhteystiedot 

Osastolle D7 saavutaan keskussairaalan pääovesta (F1) ja E-hissillä 7. kerrokseen.

Osoi­te:
Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la, osas­to D7 
Sot­ka­mon­tie 13, 87300 Ka­jaa­ni

Yhteystiedot:

Yleislääketieteen osaston hoitajat (potilaita koskevat tiedustelut)

D-siipi puh. 044 797 4826 (akuuttigeriatria)
E-siipi puh. 040 636 3430
F-siipi puh. 044 797 4284

Sih­tee­ri ma–pe klo 7.30–15.30 puh. 044 797 4919
Fax puh. 08 718 0016
Yk­si­kön esi­mies/Osas­ton­hoi­ta­ja (hal­lin­toa kos­ke­vat tie­dus­te­lut) puh. 044 710 1729