Fysiatrian poliklinikka

Fysiatrian yksikön toiminta-ajatuksena on tuottaa fysiatrian ja fysioterapian palveluita asiakkaiden/kuntoutujien liikkumis- ja toimintakyvyn edistämiseksi yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. Fysiatria on fysiatrin johtama lääketieteen erikoisala, joka käyttää sairauksien, vammojen ja kiputilojen diagnostiikassa tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisen anatomian, biomekaniikan ja psykosomatiikan menetelmiä. Tavoitteena on sairauksien, vammojen ja kiputilojen seurauksena syntyvien toimintahäiriöiden ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus yhteistyössä fysioterapeuttien ja muun kuntoutushenkilöstön kanssa. 

Po­ti­laat tu­le­vat fy­siat­rian po­lik­li­ni­kal­le lää­kä­rin lä­het­teel­lä alueen ter­veys­kes­kuk­sis­ta, muis­ta sai­raa­lois­ta tai ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­pis­teis­tä, KAKS:n eri yk­si­köis­tä se­kä Kajaanin va­rus­kun­nas­ta. Po­lik­li­ni­kan lää­kä­ri mää­rää­ po­ti­lail­le tar­vit­ta­vat tut­ki­muk­set, suun­nit­te­le­e yh­des­sä po­ti­laan kans­sa hoi­toon ja kun­tou­tuk­seen liit­ty­vät asiat ja kan­nus­ta­a po­ti­lai­ta osal­lis­tu­maan ak­tii­vi­ses­ti kun­tou­tu­mi­seen­sa.

Fysioterapiapalveluita tuotetaan erikoissairaanhoidossa eri erikoisaloille: fysiatria, akuuttihoidon palvelut (teho ja päivystys), keuhkotaudit, palliatiivinen, sisätaudit, kirurgia, neurologia, lastentaudit, psykiatria. Lisäksi palveluita tuotetaan Kainuun prikaatin varushenkilöille ja kipupoliklinikan asiakkaille.


Fysioterapia käynnistyy lääkärin tekemällä palvelupyynnöllä. Fysioterapeutit laativat potilaille kuntoutumista tukevat harjoitteluohjeet, avustavat heitä niiden tekemisessä ja motivoivat omatoimiseen harjoitteluun. Fysiatrian poliklinikalla fysioterapeutit tekevät myös sarjahoitoja, joissa liiketerapian ohella käytössä ovat erilaiset manuaaliset käsittelyt ja fysikaaliset hoidot. Lapsipotilaille tehdään mm. motorisen kehityksen arvioita. Lisäksi fysioterapeutit tekevät erikseen sovittujen leikkausten jälkikontrolleja.

Poliklinikalla työskentelee 2 fysiatria, 10 fysioterapeuttia ja osastonsihteeri. Poliklinikalla korostuu arvioiva ja konsultoiva toiminta.

Fy­siat­rian po­lik­li­ni­kan ti­lat si­jait­se­vat 27.8.2021 alkaen Kainuun keskussairaalassa F-rakennuksessa 3.krs, jos­sa on usei­ta vas­taa­not­to­huo­nei­ta ja lii­kun­ta­sa­li har­joi­tus­lait­tei­neen.

Yh­teys­tie­dot:

Meillä on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Takaisinsoittopalvelu on avoin arkisin ma-to klo 7.30-16.00, pe 7.30-15.00. Olemme teihin yhteydessä seuraavaan arkipäivään klo 16.00 mennessä. 

Pu­h. 044 797 4119 
Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la, F-rakennus 3. krs
Sot­ka­mon­tie 13
87300 Ka­jaa­ni 

Päivitetty 30.8.2021.