Palvelut

Kouluterveydenhuollon palvelut

Kouluterveydenhuolto on peruskouluikäisille oppilaille tarkoitettua ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, joka tukee oppilaan hyvinvointia ja terveyttä.
Lue lisää

Kouluterveydenhuollon psykiatrinen sairaanhoitaja eli miekkari

Psykiatrinen sairaanhoitaja eli miekkari työskentelee nuorten (13–18 v.) perustason mielenterveystyössä perusopetuksen kouluilla.
Lue lisää

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta.
Lue lisää

Kuntoutusohjaus

Kun­tou­tu­soh­jauk­sen ta­voit­tee­na on tu­kea kun­tou­tu­jan it­se­näis­tä elä­mää, oma­toi­mis­ta sel­viy­ty­mis­tä ja ar­kie­lä­män su­ju­vuut­ta
Lue lisää

Kuraattoripalvelut

Kuraattori toimii osana koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuoltoa.
Lue lisää

Kuvantamispalvelut

Kuvantamista ja radiologiaa voidaan käyttää apuna sairauksien tutkimisessa ja hoidon seurannassa.
Lue lisää

Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelut Kainuussa
Lue lisää

Lapsen elatusavun vahvistaminen

Lapsen ela­tu­sa­vun mää­rä ja suo­ri­tus­ta­pa vah­vis­te­taan kir­jal­li­sel­la so­pi­muk­sel­la.
Lue lisää

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu (SHL18a §) tarjoaa varhaista tukea perheenne arkeen, kuten apua lastenhoitoon ja arjen askareista selviytymiseen.
Lue lisää

Lasten ja nuorten erikoisalapalvelut

Lasten ja nuorten erikoisalapalveluissa tutkitaan ja hoidetaan laaja-alaisesti erilaisia lasten ja nuorten sairauksia.
Lue lisää

Lastenneurologian erikoisalapalvelut

Lastenneurologian erikoisalapalveluissa hoidetaan ja tutkitaan neurologisia lapsipotilaita.
Lue lisää

Lastenneuvolapalvelut

Lastenneuvolatoiminnan tavoitteena on edistää alle kouluikäisten lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia.
Lue lisää

Lastenpsykiatrian erikoisalapalvelut

Lastenpsykiatrinen sairaanhoito.
Lue lisää

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan esim. sosiaalisista, taloudellisista ja jaksamissyistä.
Lue lisää

Lastensuojelun jälkihuolto

Sosiaaliviranomaisen on velvollisuus tukea lasta ja nuorta huostaanoton päätyttyä jälkihuollon palveluilla.
Lue lisää

Lastensuojelun päivystys

Lastensuojelun päivystys kiireelliseen lapseen tai nuoreen kohdistuvaan uhkaan.
Lue lisää