Katkaisuhoito ja päihdekuntoutus

Katkaisuhoito

Alkoholikatkaisuhoito voidaan toteuttaa voinnin mukaan joko avokatkaisuna tai osastokatkaisuna. Avokatkaisuhoitoa antavat mielenterveys- ja päihdepäivystys Kajaanissa sekä kotikuntasi terveyskeskuslääkärit.

Osas­to­kat­kai­su­hoi­toa an­ta­vat ter­veys­kes­kus­sai­raa­lat (Ka­jaa­ni, Kuh­mo, Sot­ka­mo).  Osas­to­kat­kai­su­hoi­toon voi ha­keu­tua keskussairaalan päivystyspoliklinikan, mie­len­ter­veys- ja päih­de­päi­vys­tyk­sen, oman kotikuntasi mielenterveys- ja päihdeyksikön ja ter­veys­kes­kus­ten lää­kä­rei­den kaut­ta. Huume- ja lääkevieroitushoidon järjestämiseksi ota yhteyttä kotikuntasi mielenterveys- ja päihdeyksikköön.

Päih­de­kun­tou­tus

Huume- ja lääkevieroitukset sekä pi­dem­piai­kai­set päihdekun­tou­tukset toteutetaan Kai­nuun hyvinvointialueen kil­pai­lut­ta­mis­sa päih­de­hoi­to­lai­tok­sis­sa. Tie­dus­te­le näitä oman kotikuntasi mielenterveys- ja päihdeyksiköstä. Laitoshoito on osa asiakkaalle tehtävää hoitosuunnitelmaa, joten avo­hoi­don aloit­ta­mi­nen en­nen lai­tos­kun­tou­tus­ta on vält­tä­mä­tön­tä. Lai­tos­kun­tou­tuk­sen jäl­kei­nen jat­ko­hoi­to suun­ni­tel­laan myös tii­viis­ti avo­hoi­don kans­sa.