Sotkamon kuntoutusyksikkö

Sot­ka­mon kun­tou­tus­ko­ti tar­joaa yh­tei­söl­lis­tä tuet­tua asu­mis­pal­ve­lua se­kä eri­lai­sia kun­tout­ta­via toi­min­to­ja mie­len­ter­veys- ja päih­de­kun­tou­tu­jil­le. Toi­min­ta on suun­nat­tu se­kä kun­tou­tus­ko­dis­sa et­tä ko­to­naan asu­vil­le asiak­kail­le.  Asu­mi­nen ja kun­tou­tu­mi­nen kun­tou­tus­ko­dis­sa perustuu asiak­kaan yk­si­löl­li­seen tar­peen­mu­kai­seen kun­tou­tus­suun­ni­tel­maan. Kuntoutussuunnitelma laa­di­taan yh­des­sä asiak­kaan, hä­nen lä­heis­ten­sä ja ta­paus­koh­tai­sen työ­ryh­män kans­sa hoi­to­ko­kouk­ses­sa.

Kes­kei­nen osa kun­tou­tus­ko­din toi­min­taa ovat eri­lai­set ryh­mät. Ko­to­na asu­via kun­tou­tu­jia tue­taan tar­peen mu­kaan myös ko­ti­käyn­nein ja kun­tou­tus­ko­dis­sa voi käy­dä myös so­vi­tus­ti in­ter­val­li­jak­soil­la. Toi­min­nal­la py­ri­tään asiak­kaan so­siaa­li­sen toi­min­ta­ky­vyn tu­ke­mi­seen ja it­se­näi­sen asu­mi­sen val­miuk­sien vah­vis­ta­mi­seen. Hen­ki­lö­kun­ta on pai­kal­la ar­ki­sin klo 7-19 vä­li­se­nä ai­ka­na ja viikonloppuisin 8-19.

Osoi­te: Ran­ta­tie 3A, 88600 Sot­ka­mo

Kuntoutuskodin hoitajat puh. 044 797 0110

Kotikuntoutuksen hoitajat puh. 044 797 4270