Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian poliklinikka kuu­luu ter­vey­den ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lui­hin Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la. Poliklinikka vastaa nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta 13–18 (21) -vuotiaiden nuorten avohoidossa. Poliklinikalla työskentelee moniammatillinen työryhmä (lääkäri, psykologi, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti ja osastonsihteeri). La­nu-työ­ryh­mä on osa nuo­ri­sop­sy­kiat­rian po­lik­li­ni­kan työ­ryh­mää, joka te­kee eri­kois­sai­raan­hoi­don po­lik­li­nik­ka­käyn­te­jä myös Kai­nuun kun­tiin.

Työskentely nuorisopsykiatrian poliklinikalla alkaa hoidon selvittely- ja tutkimusjaksolla. Nuoren lisäksi siihen voivat osallistua nuoren lähiverkosto ja viranomaistahot. Jakson jälkeen nuorelle annetaan hoitosuositus, kartoitetaan jatkohoitomahdollisuudet ja autetaan hoidon järjestelyissä sekä tehdään hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Nuorisopsykiatrian poliklinikalla annettava hoito perustuu vapaaehtoisuuteen sekä sovittuihin tavoitteisiin. 

Kii­reet­tö­mään hoi­toon ha­keu­du­taan ensisijaisesti lä­het­teel­lä (lääkäri, miekkari, psykologi, ku­raat­to­ri, ter­vey­den­hoi­ta­ja, per­he­neu­vo­la, so­siaa­li­toi­mi/ las­ten­suo­je­lu).

Kii­reel­li­seen hoi­toon ha­keu­du­taan yh­tey­de­not­olla poliklinikan toimistoon (virka-aikana) tai päi­vys­tys­po­lik­li­ni­kalle. Kiireellisessä hoidon tarpeen arviossa konsultoidaan nuorisopsykiatrian osastoa.  

Yk­si­kös­säm­me nou­da­te­taan val­ta­kun­nal­li­sia hoi­to­ta­kuu­seen kuu­lu­via hoi­toon pää­syn pe­rus­tei­ta Hoitoon pääsy (hoitotakuu) - Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)


Yh­teys­tie­dot:
Puh. 044 797 4425 (toi­mis­to)

Ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lum­me (044 797 4425) on avoin­na ma – to klo 7.30 – 16.00, per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­toi­na klo 7.30 – 15.00

Osoi­te:   
Nuo­ri­sop­sy­kiat­rian po­lik­li­nik­ka   
Sot­ka­mon­tie 13, E-osa, ovi E1
87300 Ka­jaa­ni

Fax 08 7180021

Katso sijainti kartalta: